Nếu bạn không thể tìm thấy cách giải quyết nào cho vấn đề mà bạn gặp phải, bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tới một trong số các bộ phận hỗ trợ dưới đây.


 Kỹ thuật

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật

 Thanh toán

Hỗ trợ các vấn đề thanh toán

 Abuse

Báo cáo các trường hợp lạm dụng